Wat willen we bereiken?

We hebben bijen nodig, omdat zij 75% van ons voedsel bestuiven. Met de Nationale Bijenstrategie willen we in 2030 bestuivers en bestuiving duurzaam bevorderen en behouden. Met ruim 100 partners zetten we ons hiervoor in. In de strategie staat hoe we dit einddoel willen halen. En wanneer we stilstaan bij de resultaten. 

Doelen Nationale Bijenstrategie

2023 en 2030 zijn de ijkjaren, de jaren waarin we de resultaten bekijken. En waarin we onderzoeken of we op de goede weg zijn om ons einddoel te halen. We gebruiken hiervoor de populatietrends uit 2012 en de nulmeting uit 2018. Deze resultaten leggen we naast de resultaten van 2023 en 2030. In de strategie staat wat we in deze ijkjaren moeten bereiken:

  • Meer bijensoorten met een stabiele of positieve populatietrend.
  • Meer soortendiversiteit van bijen.
  • Efficiënte bestuiving borgen.

Per ijkjaar maken we dit duidelijk in een tijdlijn.

Wat willen we bereiken en wanneer?

Nulmeting

In 2018 doen EIS Kenniscentrum Insecten en WUR een nulmeting: hoe staat het nu met de bijenstand? Deze nulmeting stelt de trends van de Nederlandse bijen in 2018 vast. Zo kunnen we in 2023 en 2030 zien hoe de bijenstand zich heeft ontwikkeld, vergeleken met 2018.

Bed & Breakfast for Bees: 3 thema's

Om de doelen en daarmee ook het einddoel te bereiken richten we ons op 3 thema's:

  1. Zorgen voor meer biodiversiteit.
  2. Verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur.
  3. Helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te verbeteren.

Deze thema's zijn met elkaar verbonden. Lees meer over wat we willen bereiken in de Nationale Bijenstrategie: Bed & Breakfast for Bees. En bekijk onze eerste voortgangsrapportage.